Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

NES TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.

 

Q-Life Müşterilerine Yönelik Aydınlatma Metni

 

1.     Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Q – Life Türkiye Resmi Distribütörü Nes Teknoloji Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, Q-Life ürünlerinin web sitemizden online satış süreçlerinde tüm müşterilerimizin (“Müşteri”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.     Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

 

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

3.     İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

 

Şirketimiz Q- Life ürünlerinin satışı ve destek hizmetlerinin yürütülmesi süreçlerinde; Müşterilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ve ” Müşteri İşlem Verisi” talep etmektedir.

 

 

4.     Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 

Otelcilik hizmetleri ve etkinlik hizmetleri için misafirlerimizin “Kimlik Verileri (Ad, Soyad, TC Kimlik No)”, “İletişim Verileri (Telefon No, E-Posta Adresi)”, “Müşteri İşlem Verileri (Fatura Bilgileri)”

 

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Satılan mal/hizmetin ödemesinin alınması,
  • Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

amaçlarıyla Kanun’un 5.  ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

 

5.     Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Müşterilerimize ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 

6.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Müşterilerimize ait kişisel veriler, elektronik ortamdan (//www.qlife-tr.com/

web sitesinden) üye girişi yapılması suretiyle; üye girişi olsun ya da olmasın müşterilerimiz ile online sözleşme yapılması suretiyle otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”,“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması”dır.

 

7.     Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

 

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, …. adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

 

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

  1. Veri Sorumlusu Bilgileri

 

Veri Sorumlusu: Nes Teknoloji Ltd. Şti.

Mersis No: 0631 001 8975 00011

Vergi No: 631 001 8975

Adresi: Esentepe Mah.Büyükdere Cad.No:126 Özsezen İşmerkezi C Blok Kat:2 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tel: 0212 251 61 11

KEP Adresi: nesteknoloji@hs01.kep.tr

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.